КОНТАКТ

Премиум Групација ДООЕЛ Скопје
Св. Кирил и Методиј бр.20, Скопје
00389 23 17 91 29
office@sofo.com.mk 
www.sofo.com.mk
Добредојдовте на нашиот сајт! За да можеме страницата да Ви ја прикажеме на оптимален начин, ние користиме колачиња. Доколку не го прифатите користењето на колачиња, некои делови од сајтот можеби нема да Ви бидат добро прикажани. Со понатамошното користење на страницата изјавувате дека се согласувате со употреба на колачињата.
Повеќе информации Прифаќам Oдбивам